சேவைகள் / Services

Honey was many types / தேன் பல வகைகள்

12 வருடம் ஒரு முறை பூக்கும் குறிஞ்சிப்பூ / 12 year one time bloom Kurincippu

நீரிழிவு நோயாளி சிறந்த மருந்து / Diabetes Patient best medican

சேவைகள் / Services

  • இயற்கை தேன் கிட்டத்தட்ட 40 வகைகள்
  • Nearly 40 varieties of natural honey

  • 12 வருடம் ஒரு முறை பூக்கும் குறிஞ்சிப்பூ
  • 12 year one time bloom Kurincippu

  • நீரிழிவு நோயாளி சிறந்த மருந்து
  • Diabetes Patient best medican

  • மலைத்தென், கொபுத்தென் பொன்றவைக கண் பாா்வையை கூா் மைப்படுத்துகிறது
  • Mountain honey, kuputen as eat and eye was sharpen

Top